Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Vaiko Krikšto Dalyviai ir Jų Pareigos

Krikstas2Tiek suaugusiųjų, tiek ir kūdikių Krikšte didelę dalį turi vi­sa Dievo Tauta - Bažnyčia, atstovaujama vietos tikinčiųjų ben­druomenės (parapijos).
 
Kūdikis dar prieš Krikštą ir po jo juk turi teisę į bendruome­nės meilę ir globą. Bendruomenė ir apeigose atlieka savo priedermę, kai po tėvų ir krikštatėvių tikėjimo išpažinimo kartu su krikštytoju išreiš­kia sutikimą. Tuo nurodoma, kad tikėjimas, kuriuo kūdikiai krikštijami, yra ne vien pakrikštytojo šeimos, bet ir visos Kris­taus Bažnyčios turtas. Todėl:
 
1. Labai svarbu, kad tėvai dar prieš krikštą, patys tai supras­dami arba draugų bei kitų bendruomenės narių pagelbimi, pasi­rengtų sąmoningai dalyvauti Krikšto apeigose. Tesinaudoja jie spe­cialiomis knygomis, laiškais ar šeimoms skirtais katekizmais. Kle­bonas pats arba jo bendradarbiai tepasirūpina aplankyti tokias šeimas ir, gal net keletą šeimų subūręs, tepamoko jas ir bendra malda teparengia Krikšto apeigoms.
 
2. Labai svarbu, kad kūdikio tėvai dalyvautų Krikšto apeigose, kuriose jų kūdikis atgimsta iš vandens ir Šventosios Dvasios.
 
3. Būdami Krikšto dalyviai, kūdikio tėvai atlieka jiems skirtą­sias apeigų dalis. Jie ne tik klausosi krikštytojo pamokymų ir mel­džiasi kartu su visais dalyviais, bet ir patys veikliai prisideda:
 
   a) viešai prašo kūdikiui Krikšto;
   b) įkandin krikštytojo daro kryžiaus ženklą kūdikio kaktoje;
   c) atsižada piktosios dvasios ir išpažįsta tikėjimą;
   d) kūdikį atneša arba palydi prie krikštinės;
   e) laiko uždegtą žvakę;
   f) gauna motinai ir tėvui skirtą specialų palaiminimą.
 
4. Jeigu kuris tėvų negalėtų atlikti Tikėjimo išpažinimo, pvz., būtų ne katalikas, toks gali patylėti. Iš jo tereikalaujama, kad, prašydamas kūdikiui Krikšto, būtų pasiryžęs vėliau vaiką krikš­čioniškai auklėti ar bent nedraustų kitiems to daryti.
 
5. Būdami dėkingi Dievui ir ištikimi savo įsipareigojimams, pa­krikštytojo tėvai vėliau turi savo sūnui ar dukteriai aiškinti apie Dievą, kurio vaiku jis yra tapęs, ir parengti jį Sutvirtinimui bei Eucharistijai. Čia jiems vienaip ar kitaip tepadeda klebonas.
 
Kiekvienam kūdikiui leidžiama turėti krikštatėvį ir krikštamotę. Apeigose jie vadinami krikštatėviais.   
Prie to, kas apie įprastąjį krikštytoją pasakyta, reikia pridurti, kad:
 
1. pastoracijoje dirbančių, kunigų pareiga - diakonų ar pasiren­gusių pasauliečių padedamiems, parengti šeimas kūdikių Krikš­tui ir padėti joms vykdyti įsipareigojimus, o vyskupo pareiga - sa­vo vyskupijoje šią pastoraciją koordinuoti;
 
2. taip pat kunigų pareiga stengtis, kad visada būtų krikštija­ma su derama pagarba, kiek galima prisitaikant prie šeimos sąly­gų ir pageidavimų. Tegu kiekvienas krikštytojas tiksliai ir pamal­džiai atlieka apeigas, tesistengia su visais būti nuoširdus ir pa­prastas.
 

Nuorodos

20190919 171812  Vyskupu Konferencija  vvjc  caritas logo Vatikano radijas  marijos radijas  bernardinai

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai 67422, Lazdijų r. sav.

Lithuania - Lietuva

Tel.: +370-611-36732 El.paštas: sestokai@gmail.com


Parama parapijai

Luminor Bank AB: LT824010042200020986

Swedbank AB:       LT667300010083905226
Parapijos kodas: 191292031