Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos

Šeštokų parapija

Krikšto Kilnumas

01zenklas01 dKrikštas - gyvenimo ir Dievo karalystės durys - yra pirmasis Naujojo įstatymo sakramentas, kurį Kristus įsteigė visiems žmo­nėms, kad jie galėtų pasiekti amžinąją laimę. Šio sakramento tei­kimą kartu su Evangelija jis patikėjo savo Bažnyčiai, pavesdamas apaštalams: "Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmo­nes, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dva­sios". Taigi Krikštas pirmiausia yra sakramentas to tikėjimo, ku­riuo žmonės, Šventosios Dvasios apšviesti, atsiliepia į Kristaus Evangeliją.
 
Todėl Bažnyčia labiausiai siekia ir trokšta, kad visi - katechumenai, krikštijamųjų kūdikių tėvai bei krikštatėviai - bū­tų skatinami į tikrą ir aktyvų tikėjimą, kuriuo su Kristumi suda­roma Naujoji Sandora arba jau sudarytoji sustiprinama. Tam tiks­lui katechumenai jau iš anksto mokomi religinių tiesų, taip pat atitinkamai parengiami tėvai, o Krikšto apeigose atliekama Dievo žodžio liturgija bei Tikėjimo išpažinimas.
 
Be to, Krikštas yra sakramentas, kuriuo žmonės inkorporuo­jami į Bažnyčią, tampa Šventosios Dvasios statytomis Dievo bu­veinėmis, karališkosios kunigystės ir šventosios Tautos nariais. Visus pakrikštytuosius sieja sakramentinės vienybės ryšys. Dėl savo pasekmių patvarumo, kuris Lotynų liturgijos apeigose yra pabrėžiamas, kai visos Dievo Tautos akivaizdoje krikštijamieji pa­tepami šventąja krizma, Krikštas visų krikščionių labai gerbia­mas ir niekada nekartojamas, jei deramai (valide), nors ir atsisky­rusių brolių, buvo suteiktas.
 
Krikštas - nuplovimas vandeniu, susietas su Kristaus nuro­dytais gyvenimo žodžiais, panaikina bet kokią - ir pirmapradę kaltę, ir asmeninę nuodėmę - ir žmones padaro dieviškosios pri­gimties dalininkais bei Dievo įvaikiais. Krikštas, kaip pažymi vandens šventinimo maldos, yra atgimimo ir gimimo Dievo vai­kais maudykla, kurioje dvasinė gyvybė ateina iš dangaus. Šven­čiausiosios Trejybės ženklu pažymėti krikštijamieji malda jai pa­švenčiami ir suvienijami su Tėvu, Sūnumi ir Šventąja Dvasia. To­kį išaukštinimą parengia ir į jį veda Šventojo Rašto skaitiniai, ben­druomenės malda ir Tikėjimo išpažinimas.
 
Pranokdamas Senojo įstatymo apsivalymus, Krikštas ypa­tingą savo galią gauna iš Kristaus kančios ir prisikėlimo paslap­čių. Krikštijamieji, jungiami su Kristumi mirties panašumu ir pa­laidoti su juo, su juo taip pat ir atgaivinami bei prikeliami. Tai­gi Krikštu minima ir įgyvendinama Velykų paslaptis: žmonės mirš­ta nuodėmei ir prisikelia gyvenimui. Todėl per Krikštą, ypač Velyknaktį arba sekmadienį, turi spindėti prisikėlimo džiaugsmas.
 
KŪDIKIU KRIKŠTO SVARBA
 
Kūdikiais laikomi tie, kurie dar nėra tiek užaugę, kad galėtu sąmoningai tikėjimą išpažinti.
Bažnyčia, Kristaus pasiusta skelbti Evangelijos ir krikštyti, nuo pat pirmųjų amžių krikštija ir suaugusius, ir kūdikius. Rem­damasi Viešpaties žodžiais: "Kas negims iš vandens ir Dvasios, neįeis į Dievo karalystę", ji visada buvo įsitikinusi, kad kūdikius reikia krikštyti tuo Bažnyčios tikėjimu, kurį jų vardu pareiškia tėvai, krikštatėviai ir kiti dalyviai. Juk jie visi atstovauja tiek vie­tos Bažnyčiai - parapijai, tiek ir visai šventųjų bei tikinčiųjų ben­druomenei - Bažnyčiai, kuri yra visų ir kiekvieno Motina.
 
Sakramento pilnatvei būtina, kad ir vėliau vaikas būtų mo­komas to tikėjimo, kuriuo buvo pakrikštytas. Tikėjimą geriau pa­žinti reikalauja ir pats sakramentas, ir vaiko teisė, kad būtų krikš­čioniškai auklėjamas, t.y. ilgainiui suprastų Dievo per Kristų tei­kiamą malonės svarbą ir Krikštu gautą tikėjimą noriai liudytų gyvenimu.
 
 
 

Nuorodos

20190919 171812  Vyskupu Konferencija  vvjc  caritas logo Vatikano radijas  marijos radijas  bernardinai

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos parapija

Dzūkų 4, Šeštokai 67422, Lazdijų r. sav.

Lithuania - Lietuva

Tel.: +370-611-36732 El.paštas: sestokai@gmail.com


Parama parapijai

Luminor Bank AB: LT824010042200020986

Swedbank AB:       LT667300010083905226
Parapijos kodas: 191292031